Projekt Röboåsen

EFU tillsammans med Uppsala kommun har för avsikt att under kommande år genomföra en rad naturvårdsinsatser för att gynna insektsfaunan på Röboåsen. Åsen ligger strax norr om Uppsala och utgör en del av Uppsalaåsen, dit även närliggande Tunåsen och Uppsala högar hör.

BESÖK GÄRNA RÖBÅÅSEN – SE VAD SOM GJORTS, LETA KRYP – RAPPORTERA TILL ARTPORTALEN

Röboåsen skiljer sig dock från dessa genom att marken även utgörs av sent ditlagda jordmassor. Området har en framtagen kommunal skötselplan och Björn Cederberg har även genomfört en gedigen insektsinventering och kommit med en rad olika insektsfrämjande åtgärdsförslag (rapport från 2014). Uppsala kommun har delvis genomfört vissa av dessa förslag tex anlades bibäddar på ett delområde på åsen och en del ungtall röjdes, men med tiden har öppna fina insektsbiotoper beskuggats alltmer.

Föreningen har i dialog med kommunen fått möjlighet att genomföra en rad insatser som kan verka positivt för insektsfaunan på kort- och lång sikt. Vi har bl a föreslagit att det behövs:

Håll utkik på hemsidan och i programmet för olika aktiviteter som kommer att ske på åsen. Här kommer du att få ett bra tillfälle att bedriva praktisk naturvård när den är som bäst!

  • Röjas och glesas ut i trädskiktet – kommer att utföras under nov 2022
  • Bibäddar som konstruerats kommer att rensas nov 2022
  • Ta bort dominerande markvegetation av t ex Uppländsk vallört (utförts vid ett antal tillfällen)
  • Sätta upp informationstavlor om det rika insektslivet på åsen samt vad åtgärderna syftar till – utfördes under sommaren

Praktisk naturvård på Röboåsen 2021

Tidsplan – Arbetsflöde 2021

  • 10 april genomförde EFU ett första arbetspass på Röboåsen. Med lagom avstånd mellan oss skapade vi lagom avstånd mellan tallarna!
  • 12 maj träffade representanter från EFU kommunen på plats för att diskutera vilka fler åtgärder som bör utföras. Diskussionen handlade om att förbättra/anlägga nya bibäddar samt utglesning av trädskikt,
  • 24-25 maj märkning av de träd som skall gallras ut för utglesning av trädskikt. Syftet är att exponera marken samt skapa varma rum som är gynnsamt för insektslivet.
  • 27 maj kommunen kommer med trädryckarmaskiner utföra utglesningen, sand till bibäddar och förbättring av insektshotellet (se bilder nedan) – se klipp från SVT
  • 2 oktober planterades 120 pluggplantor av framförallt getväppling.

Tidigare rapporter om Röboåsen